• Mức biểu phí là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.
  • Đơn vị tiền tệ áp dụng trong bảng dự toán là VNĐ

[wonderplugin_tabs id=”1″]